Kapcsolatba lépnél velünk?

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mirag Trade Hungary Kft. (továbbiakban: Kereskedő), és a Kereskedő által a www.i-eco.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Kereskedő és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a www.i-eco.hu weboldalon keresztül keletkezik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországra vagy külföldre, a Kereskedő vagy közreműködője által valósul meg.

Szolgáltató Adatai:

• Név: Mirag Trade Hungary Kft.

• Székhely és levelezési cím: 1163 Budapest, Veres Péter út 51.

• Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.10

• Telefonszáma: +36 204897170

• Email cím: iecopadlofutes@gmail.com

• Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-380657

• Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

• Adószám: 29141395-2-42

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi tranzakcióra, amely a www.i-eco.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Weboldalon keresztül történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elker tv.") szabályozza.

1.2. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Kereskedő a szolgáltatások nyújtásához Közvetítő Szolgáltatót is igénybe vesz/vehet. A közvetítés körülményeire visszavezethető átviteli hibáért Kereskedő a felelősségét kizárja.

1.4. Mirag Trade Hungary Kft. részben közvetített szolgáltatásokat nyújt.

1.5. Az Online áruház árukínálata elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül. Azonban a termékek szakszerű beépítése és beüzemelése Mirag Trade Hungary Kft. által jóváhagyott szakember, illetve villanyszerelő szakember igénybevételével lehetséges. Amennyiben beépítés és beüzemelés nem a Mirag Trade Hungary Kft. által jóváhagyott szakemberek által történik, úgy a Kereskedő a termékkel és működésével kapcsolatos minden további felelősségét kizárja.

1.6. Megrendelés menete:

1.6.1. Weboldalon, emailen vagy telefonon keresztül Ügyfél felveszi a kapcsolatot Kereskedővel.

1.6.2. Ügyfél megküldi emailben Kereskedőnek a fűteni kívánt lakás, ház, tároló, terület, közterület, terasz, üvegház, stadion, stb. (továbbiakban: "ingatlan") alapvető paramétereit:

- terület m2

- W/mK érték, ennek hiányában falazat és szigetelés módjának pontos leírását

- kívánt fűtési zónák számát

- alaprajzot (elég többé kevésbé pontos rajz akár kézzel, akár excelben készített), transzformátorokat tartalmazó dobozok kívánt elhelyezésének megjelölésével

- várható beépítési időpont megjelölése (előleg beérkezését követő 4-5 héttel kell tervezni, de előfordulhat, hogy korábban is le tudjuk szállítani a rendszert, ehhez jön még 1-2 hét, ami alatt megtervezzük és leegyeztetjük Ügyféllel a beépítési paramétereket és az árat)

1.6.3. Fentiek alapján Kereskedő kiszámolja a szükséges teljesítményt, elkészíti a személyre szabott i-eco rendszer beépítésének tervét és árajánlatát, melyet megküldi Megrendelőnek. Minden egyes esetben személyre szabott rendszer készül.

1.6.4. A megrendelés leadását és ajánlati ár 50%-nak díjbekérő ellenében Kereskedő bankszámlájára beérkezését követően a szerződés Felek között életbe lép és annak teljesítéséig, vagyis i-eco rendszer beépítéséig és üzembe helyezéséig tart (továbbiakban: "Projekt"). A Projekt folyamatában mind addig díjmentesen módosítható, amíg a Kereskedő nem kezdte meg a személyre szabott i-eco rendszer legyártását. Módosításra kizárólag elektronikus levélben van lehetőség. Amennyiben módosítás gyártási és telepítési költségekre hatással van, úgy a Kereskedő újra kalkulálja az árat. Ha változtatások miatt az ár magasabb lesz, úgy a különbözetet Vevőnek ki kell fizetnie. Amennyiben a változtatások után a végső ár alacsonyabb lesz, úgy az előleg teljes ár 50%-a feletti része nem jár vissza, hanem a végső árba beszámít. Amikor az egyedi i-eco rendszer legyártása befejeződött Kereskedő ezt jelenti Ügyfélnek, aki 3 munkanapon belül utalással fizeti meg a vételár maradék 50%-át. Ezt követően Felek egyeztetnek telepítés pontos időpontjáról.

1.6.5. Vételár egyszeri telepítési kiszállást tartalmazza. Amennyiben telepítés és beüzemelés a leegyeztetett időpontban kiszállást követően Kereskedő tevékenységi körének kívül eső okból, vagy neki fel nem róható hibából hiúsul meg (pl. nincs tető az ingatlan felett, vagy nem készült el a villany hálózat vagy csatlakozási pont, stb.), úgy a későbbi időpontban történő telepítés és beüzemelés miatt Ügyfelet ért hátrány miatt semmilyen módon nem tartozik felelősséggel. Továbbá új időpontban történt kiszállásért díjat számolhat fel.

1.7. A Felek közötti szerződés az előleg Kereskedő bankszámlájára megérkezésével jön létre. Így a díjbekérő/számla kiállítása és az utalás írásba foglalt magyar nyelvű szerződésnek minősül, a kereskedő azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Előleg elutalása egyben a jelen ÁSZF teljes mértékű és visszavonhatatlan elfogadását jelenti Ügyfél részéről.

1.8. A szerződés nyelve magyar.

1.9. A Kereskedő semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.10. Ügyfélszolgálat: Mirag Trade Hungary Kft.

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 11:00-15:00

• Telefon: +36 (20) 4897170

• Internet cím: www.i-eco.hu

• E-mail: iecopadofutes@gmail.com

2. MEGRENDELŐI ADATSZOLGÁLTATÁS

2.1. Az Ügyfél a Weboldalon történő megrendelő kitöltésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, annak hátrányait és kárát az ügyfél viseli.

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Kereskedő szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt honlapunkon elolvashatja, letöltheti, kinyomtathatja, vagy – még mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunk felé, s mi azt haladéktalanul pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.10 pontban találja.

3.2. A vételár mindig az Ügyfél által szolgáltatott adatok alapján megtervezett i-eco rendszer nettó értékét jelöli, mely magában foglalja a Magyarország teljes területén történő kiszállítást és beépítést. Magyarországon kívüli beépítés költségeiről külön adunk árajánlatot.

3.3. A megrendelést Kereskedő az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha a vételár 50%-a előlegként megérkezett a bankszámlájára.

3.4 Kereskedőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Megrendelés feladására emailnek keresztül van lehetőség. Megrendelés menete 1.6 pontban van leírva.

3.7. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a házhozszállításhoz – Kereskedő közreműködőket (alvállalkozókat) is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire (alvállalkozóira) bízott tevékenységet saját maga látta volna el. Kereskedő ezen általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal az Ügyfél részére, amely szolgáltatások értékesítése – Kereskedő döntésétől függően – történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett – áron (közvetített szolgáltatás).

Bizonyos szolgáltatásoknál Ügyfél saját alvállalkozót is igénybe vehet. Például i-eco rendszer hálózatra csatlakoztatásához saját villanyszerelőt bízhat meg. Ehhez Kereskedő szükséges információt megadja, de az ilyen módon elvégzett munkáért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

3.8 i-eco szállítási asszisztencia szolgáltatás.

Terméket mindig magunk szállítjuk ki.

4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában az egyedileg megtervezett rendszer gyártásba adásáig bármikor van lehetősége azt díjmentesen módosítani. Azonban minden módosítás hatással lehet a végső árra attól függően, hogy több vagy kevesebb alkarész beépítésére lesz szükség. Amennyiben Ügyfél a rendszer gyártásba adása után kíván módosítani a megrendelésén, úgy mindenképpen számolnia kell az ár módosításával.

5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

5.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését Kereskedő visszaigazoló e-mail útján 1-5 munkanapon belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a fizetendő végösszeget és a várható szállítási határidőt. Kereskedő az Ügyfél megrendelését ezen elfogadó e-mail útján és vételár 50%-ának megfelelő előleg bankszámlájára való megérkezése után fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

5.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 5 munkanapon belül nem kapja meg Kereskedőtől az elküldött rendelésére vonatkozó elfogadó e-mailt.

5.3. Kereskedő mentesül ajánlati kötöttség alól, ha a visszaigazoló email megküldése után 5 munkanapon belül az előleg nem érkezik meg bankszámlájára.

5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte Kereskedő részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie kell a Kereskedő felé.

5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Kereskedő a megrendelt i-eco rendszert házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, a Kereskedő összevonhatja a megrendeléseket.

6.2. Kereskedő a kiszállítás pontos időpontját hozzávetőlegesen tudja megadni, az gyártási és telepítési kapacitásának függvénye. A várható kiszállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

6.3. A megrendelt termék személyes átvételére nincs lehetőség.

6.4. A Kereskedő megrendelt termékeket az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

6.5. Bankkártyás és készpénzes fizetésre nincs lehetőség. Kizárólag utalással lehet fizetni.

6.6. Tájékoztató az elektronikus számláról

6.6.1 Kereskedő a papírfelhasználás és környezetterhelés csökkentése érdekében bevezette az elektronikus számla kiállítását.

6.6.2. A Kereskedő által kiállított elektronikus számla tartalmát tekintve megfelel a hagyományos papír alapú számlának. A számla nem nyomtatva, hanem elektronikus dokumentumként kerül kiállításra és kiküldésre, a jogszabályban meghatározott fokozott biztonságú tanúsítvánnyal és időbélyegzővel.

6.6.3. A hiteles e-számlát PDF-formátumban lehet megtekinteni. A dokumentum a papír alapú számla adatait, ezeken kívül elektronikus aláírást és digitális időbélyegzőt tartalmaz, amelyek együttesen hitelessé teszik a számlát. A PDF-formátum megnyitásához az ingyenes Adobe Acrobat Reader alkalmazás használható.

6.6.4. Kereskedő elektronikus számlát az ÁFA törvény 175.§ (1) bekezdése és a 46/2007 (XII.29) PM rendelet alapján bocsát ki.

6.6.5. Az elektronikus számlát elektronikus formában kell megőrizni a számla kiállítónak és a számla befogadónak egyaránt.

6.6.6. Az elektronikusan kiállított számla csak elektronikus formában minősül eredeti számlának, kinyomtatva nem.

6.6.7. A Kereskedő által kibocsátott elektronikus számla szabványos, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott eszközökkel készül, ezért a dokumentum megtekintéséhez és az ellenőrzéséhez is elegendőek olyan megoldások, amik nagy valószínűséggel az Ügyfél számítógépén is rendelkezésre állnak.

6.6.8. Amennyiben az Ügyfél vagy vállalkozása nem készült fel elektronikus számla befogadására, a rendelés leadásakor a megjegyzés rovatban tudja jelezni, hogy papír alapú számla kiállítását kéri.

7. ELÁLLÁS JOG

Tekintettel arra, hogy olyan nem előre gyártott, vagy konfekcionált, illetve kizárólag Ügyfél megrendelése és utasítása alapján tervezett, igényeire szabott és legyártott termékről van szó - Fogyasztót előleg mértékével megegyező bánatpénz megfizetése mellett illeti meg az elállási jog, amennyiben előleg befizetése után kíván elállni a vásárlástól. Előleg befizetése előtt mind a két fél bármikor elállhat a jogügylettől.

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1. Kereskedőt termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha a termék hibája az üzemeltetési és beépítési útmutatónak nem megfelelő módon történt beépítésére, üzemeltetésére, illetve egyéb, a termék nem rendeltetésszerű használatára utaló okokra vezethető vissza, vagy láthatóan külsérelmi nyomokat tartalmaz, melyek nem szakember közbeavatkozásának eredménye.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

8.1.3. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

8.1.4. Jótállás esetén az Ügyfelelet ugyanazon jogok illetik meg, mint az 9.1. pontban foglalt jogok.

8.1.5. Kereskedő jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Kereskedő az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen/számlán) szereplő adatok útján közli. Számla jótállási jeggyel egyenértékűnek minősül.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Kereskedő hibás teljesítése esetén a Kereskedővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Kereskedő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Kereskedő költségére, annak beleegyezése esetén az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Kereskedő adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő munkanapon belül közölni Kereskedővel.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Kereskedőtől vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben Kereskedő csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Kereskedő bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két munkanapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Kereskedő) szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Kereskedő) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Kereskedő nem vállal felelősséget.

10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy kereskedő nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Kereskedő ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat Kereskedő jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Kereskedő jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Kereskedőnek. Amennyiben Kereskedő jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11. SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal és a Kereskedő által forgalmazott termékek szerzői és márkavédjegy jogvédelem alatt állnak. Kereskedő a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt a termékek megnevezéseit, formáját és műszaki összetevőt, a megjelentetett valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása kereskedelmi és egyéb üzleti célú felhasználás céljából csak a kereskedő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Kereskedő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Kereskedő tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

. Ügyfélszolgálat: Mirag Trade Hungary Kft.

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig: 11:00-15:00

• Telefon: +36 20 4897170

• Internet cím: www.i-eco.hu

• E-mail: iecopadlofutes@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt a Kereskedő azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

Kereskedő az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Kereskedő elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Kereskedő köteles öt évig megőrizni.

Kereskedő az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon hétfőtől péntekig 11:00-15:00 között fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Kereskedő és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Kereskedővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Fax: 06 (1) 488 21 86

• Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. Kereskedő bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Budapest, 2023. május 26.

Ide írhatsz...

Kapcsolatba lépnél velünk?

© ieco.hu 2023 | Minden jog fenntartva
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!